Regulamin

Home / Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LUMOTORS.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez LM Group z siedzibą w Białymstoku, oraz za pośrednictwem serwisu internetowego LUmotors.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”)

§1 Definicje

 1. Ogłoszenie – oznacza ogłoszenie sprzedaży samochodu zamieszczone przez Klienta indywidualnego lub Klienta biznesowego, prezentowane na stronie internetowej serwisu.
 2. Klient Indywidualny – Osoba fizyczna zgłaszająca pojazd do sprzedaży, która korzysta z usług LUmotors.pl ale nie prowadzi działalności handlu pojazdami (zwanego dalej „Klientem”)
 3. Klient Biznesowy – Przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlu pojazdami nowymi i używanymi i korzysta z usług LUmotors.pl (zwanego dalej „Klientem”)
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, domena lumotors.pl
 6. Usługodawca – LM Group z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71, NIP: 966*******, REGON: 200******,e-mail: biuro@lumotors.pl, będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. W celu zgłoszenia samochodu do sprzedaży przez Klienta Indywidualnego lub Biznesowego w Serwisie Internetowym konieczne jest podanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej i podanie wszelkich danych niezbędnych do poprawnej komunikacji.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§3 Dodawanie ogłoszeń Klient indywidualny i Klient biznesowy

Klient Indywidualny:

 1. Usługodawca świadczy  na rzecz  Użytkowników„Klientów indywidualnych”  usługi nieodpłatne . Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 2. Zamieszczanie ogłoszenia wystawcy w serwisie lumotors wymaga wypełnienia formularza ogłoszeniowego wystawcy dostępnego na stronie serwisu w tym umieszczenia treści ogłoszenia wystawcy (wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe)
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §6 Regulaminu.
  – zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  – naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  – posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  – pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  – naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §6 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §3 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

Klient Biznesowy i usługi odpłatne:

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy na zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zgłoszeniowego samochodu dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników „Klientów biznesowych” będących Przedsiębiorcami, usługę odpłatną rozliczaną w % po sprzedaży samochodu (szczegółowe informacje dla użytkowników zweryfikowanych i zalogowanych).
 5. Ceny określone w walutach innych niż PLN przelicza się na PLN według kursu sprzedaży waluty Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia faktury.
 6. Użytkownik po sprzedaży samochodu za pośrednictwem serwisu lumotors.pl dokonuje płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę.
 7. Czas ważności ogłoszenia liczony jest od momentu aktywacji i wynosi min dwa miesiące.
 8. Usługodawca w niektórych przypadkach bez podania przyczyny może odmówić publikacji ogłoszenia w serwisie.
 9. Sprzedający który jest właścicielem pojazdu musi opisać pojazd zgodnie z prawdą.
 10. Sprzedający nie może wprowadzać w błąd potencjalnych klientów zainteresowanych ofertą.

§4 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§5 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  – jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  – umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  – wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;
  – wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  – zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  – zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §6 Regulaminu.
  – zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  – naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  – posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  – pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  – naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §3 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §6 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §3 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności:
  – za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu,
  – za treść Danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu,
  – za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników,
  – za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji lub oprogramowania komputera. Usługodawca informuje, iż System Serwisu wymaga aktualnej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox.
 8. Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających Ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikiem a osobą trzecią.
 9. W ramach funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania Ogłoszeń i Danych Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania Ogłoszeń i Danych przesyłanych przez Użytkowników w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań oraz ich usuwania – w razie niezgodności z Regulaminem.
 11. Serwis nie ma obowiązku wysyłania Użytkownikowi odnośników do Ogłoszeń i Danych publikowanych w Serwisie. Zarządzanie odbywa się poprzez Konto Użytkownika.
 12. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.

§6 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, gdy Użytkownik posiada aktywną usługę odpłatną, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas opłaconej usługi.

§8 Klauzula Informacyjna Bezpieczeństwa Danych Osobowych RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: LM Group z siedzibą przy ulicy Żurawiej 71 15-540 w Białymstoku.
 2. Podstawą przetwarzania danych przez Administratora, jest jego prawnie uzasadniony interes oraz zgoda udzielona przez właściciela danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit.b) RODO
  w celu przygotowywania i dostarczenia ofert handlowych realizacji zleceń (w tym dostarczanie ofert, informacji o stanie pojazdów),
  wystawiania dokumentów księgowych oraz dokumentów wewnętrznych na potrzeby realizacji zleceń,
  ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  gdy zajdzie konieczność w celu wykonania zlecenia, udostępnimy dane osobowe naszym podwykonawcom, z którymi współpracuje Ekspertcar, dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz żadnym organizacjom międzynarodowym.
 4. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zleceń będą przechowywane do momentu, aż zostanie wystosowane wystąpienie o usunięcie danych. Dotyczy to w szczególności formularza zgłoszeniowego, który przechowujemy w celach statystycznych, jak i materiałów z raportów przeniesionych do archiwum w celu ich ponownego wykorzystania w celach szkoleniowych.
 6. Informujemy, że Państwa dane zgromadzone przez Administratora mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.
 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak podwykonawcy Administratora i kooperanci.
 8. Jako właściciele danych mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług przez Administratora.
 2. Pytania oraz wystąpienia dotyczące danych osobowych należy kierować do Administratora na adres e-mail: biuro@lumotors.pl

§9 Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami.